تهران، تهران
021-12345

نحوه محاسبه امتیازات

 

هرچند به دلیل تازگی شروع فعالیت تیک ارائه نظرسنجی برای همگان آزاد است ولی با توجه به اینکه ساختار تیک براساس نظرسنجی می باشد و شرکت در نظرسنجی ها و دریافت نتیجه آنها از اهداف تیک است، در آینده ای نزدیک ارائه نظرسنجی براساس امتیازات خواهد بود. امتیازاتی که افراد با شرکت در نظرسنجی یا کامنت گزاری و … به دست خواهند آورد و به واسطه آن می توانند خودشان نظرسنجی ارائه دهند.

به دست آوردن امتیاز
هزینه امتیاز