تهران، تهران
021-12345

طرح حفظ اعتبار

 

بسیاری از کاربران سالهای زیادی در شبکه های اجتماعی موجود تلاش فراوان کرده و توانسته اند عضو یا فالورهای زیادی را برای خود به دست آورند. شبکه اجتماعی تیک برای حفظ کرامت تلاش این کاربران طرحی را تدوین نموده که این کاربران بتوانند با راحتی بیشتر در تیک همان میزان دنبال کننده را به دست آورند.

مبنای کار طرح حفظ اعتبار چگونه است؟
کاربران برای استفاده از طرح چه باید بکنند؟
پیشنهاد به کاربران با فالور کمتر