تهران، تهران
021-12345تیک‌

ما به همگرایی اجتماعی می اندیشیم ....


در دنیای امرز با افزایش میانگین سطح آگاهی و دانش افراد جامعه، تعارض و تضاد اعتقادات و افکار شکل گرفته است. هرچند وجود این تضادها نه تنها به خودی خود بد نیست و باعث دید همه جانبه و در نهایت پیشرفت میگردد ولی اگر مسیر صحیحی برای از میان برداشتن این تضادها نباشد، باعث دوری و انزوای افراد از یکدیگر خواهد شد. طبعا پذیرش رای و نظر اکثریت و البته شکل گیری مباحث و گفتمانها و راه حل انکار ناپدیر این تضادهایی است که در نقطه مقابل جمود فکری و تبعیت بی چون و چرای قبل از وجود این تضادها وجود دارد. شبکه اجتماعی تیک‌– که یک شبکه اجتماعی مبتنی بر نظرسنجی می باشد - رسالت اجتماعی خود را فراهم ساختن بستری امن و مناسب برای همگرایی بیشتر افراد جوامع با یکدیگر قرار داده است.نصب

بازارها
images
مستقیم

اندروید

در آینده نسخه IOS

در آینده نسخه ویندوز

ویژگی ها
امکانات